Regler og vilkår for værdipapirhandel

Persondatapolitik

Introduktion

Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Københavns Andelskasse. Du kan derfor være sikker på, at vi giver en god og relevant rådgivning og gennemfører dine handler effektivt og til­fredsstillende.

Københavns Andelskasse tilbyder handel med stort set alle former for værdipapirer. On-line handel tilbydes p.t. ikke.

Grundlaget for disse betingelser er bekendtgørelse nr. 809 af 29. juni 2007 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og bekendtgørelse nr. 213 af 5. marts 2007 om værdipapirhandlerens udfør­else af ordrer. Regler om investorbeskyttelse bygger på et informations- og rådgiv­ningsprincip. Princippet indebærer, at et pengeinstitut i forbindelse med kunders investeringer kan

 • give sine kunder generel vejledning uden personlig rådgivning,
 • foretage ekspedition af ordrer på baggrund af en hensigtsmæssighedstest, men uden personlig rådgivning,
 • yde personlig rådgivning, som kræver en forudgående egnethedstest, og
 • indgå aftale med kunden om udførelse af ordrer vedrørende ikke-komplekse værdipapirer uden forudgående rådgivning eller hen­sigtsmæssighedstest (execution only).

Forpligtelse til at yde dig rådgivning (foretage egnethedstest), foretage hensigts­mæssighedstest af dine ordrer og infor­ma­tionsforpligtelser i forbindelse med execution only afhænger af, om du er kategoriseret som detailkunde, professionel kunde eller godkendt modpart. Læs mere herom nedenfor i afsnittet ”kundekategorisering”. I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med Københavns Andelskasse. Ved værdipapirer for­stås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel § 2, stk. 1

Betingelserne gælder i det omfang – det er relevant – også for professionelle kunder og godkendte modparter, jf. bilag 1 og 2 til bekendt­gørelse nr. 809 af 29. juni 2007 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Kundekategorisering

I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel har Københavns Andelskasse inddelt sine kunder i kate­gori­erne detailkunder, professionelle kunder eller godkendte modparter. Af din kundeaftale om værdipapirhandel fremgår det, hvilken kategori du tilhører. Kategoriseringen har betydning for, hvilken beskyttelse vi skal yde dig i form af råd­givning og informationer. Detailkunder har det højeste beskyttelsesniveau, professionelle kunder har mindre beskyttelse og godkendte modparter har som udgangs­punkt ingen beskyttelse. Andelskassen kan eventuelt tilbyde at indplacere dig i en anden kundekategori. Dette vil have betydning for dit beskyttelsesniveau. Ønsker du at høre mere om mulighederne for og konsekvenserne af at blive omkategoriseret, skal du kontakte din råd­giver.

Kundens oplysningsforpligtelser

Københavns Andelskasse kan lægge oplysninger fra dig til grund, medmindre vi ved eller burde vide, at disse oplysninger er forældede, fejlagtige, unøjagtige eller ufuldstændige. Andelskassen kan lægge dine oplysninger til grund i den form, du afgiver dem

Investeringsrådgivning

Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til en kunde om transaktioner i tilknyt­ning til finansielle instrumenter. Ved personlig anbefaling forstås en anbefaling, der gives til en per­son i dennes egenskab af investor, som tager udgangspunkt i personens egne omstændigheder, og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

1) at købe, sælge, tegne, udveksle, indløse, beholde eller garantere et bestemt finansielt instrument, eller

2) at udøve eller undlade at udøve en rettighed, der skyldes et bestemt finansielt instrument, til at købe, sælge, tegne, udveksle eller indløse et finansielt instrument.

Definitionen af investeringsrådgivning afgrænser anvendelsesområdet for egnethedstesten. Hvis andelskassen yder generel vejledning, vurderer vi derfor ikke, om anbefalingen er egnet eller hensigtsmæssig for dig.

Generel vejledning

Andelskassens rådgivning om en bestemt type finansielt instrument udgør ikke investeringsråd­givning i bekendtgørelsens forstand, da an­be­falingen til kunden skal relatere sig til transaktioner i specifikke finansielle instrumenter. Det vil for eksempel sige, at en anbefaling til dig om at købe 100 stk. XX aktier er investeringsrådgivning, hvorimod en anbefaling om at placere en formue i 60 % obligationer og 40 % aktier er en generel anbefaling, som ikke er omfattet af definitionen af inve­steringsrådgivning.

Generelle anbefalinger kan godt være et led i en investeringsrådgivning, som munder ud i en anbe­faling af transaktioner i specifikke finan­sielle instrumenter, men den generelle anbefaling kan som udgangspunkt ikke i sig selv udgøre investeringsrådgivning.

Generel vejledning i form af produkt-, udsteder- eller markedsinformation såvel skriftlig som mundtligt vil derfor typisk ikke udgøre inve­ster­ingsrådgivning. En ordning, hvorefter andelskassen sender generel vejledning og anbefaling til en række navngivne abonnenter kon­stituerer ikke investeringsrådgivning, da der ikke er tale om personlig anbefaling.

Indhentelse af informationer forud for investeringsrådgivning

Når andelskassen yder investeringsrådgivning i form af en anbefaling rettet til dig personligt om transaktioner i specifikke finansielle instrumenter eller hvis anbefalingen gives på dit initiativ, vil andelskassen indhente de oplysninger om dig, som er nødvendige og rele­vante for, at andelskassen kan forstå og vurdere dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde, din finansielle situation og investeringsformål. Omfanget af de oplysninger, som andelskassen vil anmode om, afhænger af kompleksitetsgraden og risikoniveauet for den tjenesteydelse eller det produkt, der er tale om, samt af størrelsen af det beløb du ønsker at investere, din kundekategori samt dine konkrete forhold i øvrigt. Andelskassen kan også anvende oplysninger, som andelskassen allerede besidder om dig i forbindelse med løb­ende kundeforhold. Op­lys­ningerne vil danne grundlag for det videre arbejde med andelskassens anbefaling til dig. Får andelskassen ikke de fornødne, relevante oplysninger til at give en anbefaling rettet til dig personligt om transaktioner i specifikke, finansielle instrumenter, er det ikke muligt for andelskassen at rådgive dig om investeringsvalg eller porteføljepleje. Andelskassen kan imidlertid anbefale eller udføre et alternativt produkt, transaktion eller tjenesteydelse, såfremt dette er egnet for dig på baggrund af de op­lys­ninger, som andelskassen har fået.

Værdipapirhandel uden rådgivning

Andelskassen vurderer kun, om en investeringsservice eller et finansielt instrument er egnet for dig, hvis andelskassen yder invester­ingsrådgivning eller porteføljepleje til dig. I forbindelse med andre former for investeringsservice end investeringsrådgivning vil andelskassen på baggrund af dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde vurdere, om en investeringsservice eller et pro­dukt er hensigtsmæssigt for dig, medmindre transaktionen tilbydes med henblik på ude­lukkende ordreudførelse (execution only).

Hvis du er kategoriseret som professionel kunde, vurderer andelskassen ikke, om det påtænkte produkt er hensigtsmæssigt for dig. På baggrund af dit kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde kan andelskassen tildele dig et handelsrum, hvor du uden andelskassens anbefaling kan foretage transaktioner i specifikke finansielle instrumenter. Hvis du ikke giver andelskassen oplysninger eller ikke giver tilstrækkelige oplysninger om dit kendskab og dine erfaringer, kan andelskassen ikke afgøre, om et produkt eller en tjenesteydelse er hensigtsmæssig for dig.

Execution only-transaktioner

Uden forudgående investeringsrådgivning eller indhentelse af oplysninger om dit kendskab, er­faring, finansielle situation eller invester­ingsformål, kan andelskassen foretage execution only-transaktioner i følgende værdipapirer.

 • aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finan­sielle område, eller på et tilsvarende tredjelandsmarked,
 • pengemarkedsinstrumenter,
 • obligationer og andre gældsinstrumenter, der ikke omfatter et afledt instrument,
 • andele i investeringsforeninger eller tilsvarende investeringsinstitutter omfattet af rådets direktiv 85/611/EØS (UCITS),
 • andre ikke komplekse finansielle instrumenter

Ved execution only-transaktioner, har andelskassen ikke vurderet den leverede eller tilbudte tjeneste­ydelses hensigtsmæssighed, og du er derfor ikke omfattet af det højere investor­beskyttelses­niveau. Dette gælder uanset om transaktionen foretages ved internethandel, handel ved personlig fysisk henvendelse til andelskassen eller ved ordreafgivelser via telefonen. Hvis du ønsker investeringsrådgivning om en konkret transaktion, anbefaler andelskassen, at du henvender dig i filialen hos din råd­giver, der nærmere kan rådgive dig.

Allokering af handler

I overensstemmelse med sædvanlig praksis kan aggregering af forskellige kundeordrer eller trans­aktioner forekomme, når andelskassen udfører ydelser for dig. Dette vil i overvejende tilfælde være til din fordel, men afhængig af de konkrete omstændigheder ved en bestemt ordre, kan det dog også være en ulempe for dig.

Ordretyper

Når andelskassen har modtaget din ordre, er den bindende for dig. Andelskassen tilbyder to ordretyper, der hver i sær har sine egne karakteristika. Limiteret ordre og markedsordre.

En limiteret ordre betragtes som en ordre til køb eller salg af et værdipapir til en nærmere speci­fi­ceret kurs eller bedre, og i et nærmere specificeret antal. Ordrer, der ikke falder ind under definitionen af en limiteret ordre, betragtes som en markedsordre. En markedsordre kan f.eks. være en ordre, hvor en kunde beder om at få afregnet sin ordre til de aktuelle markedskurser

Valutakurs

Valutakursen ved handel med udenlandske værdipapirer fastsættes med baggrund i Nationalbankens informationskurs to bankdage før afviklingsdagen (valørdagen) for fondshandlen, medmindre andet er aftalt.

Afregningsprincipper – kurtageomkostninger

For at få gennemført en handel med værdipapirer betaler du en kurtage til andelskassen. Kurtagen beregnes af kursværdien. Når du køber, lægges kurtagen til afregningen, og når du sælger, trækkes kurtagen fra afregningen. Herudover kan du i nogle tilfælde komme til at betale et tillæg til kursen, når du køber, eller du kan få et fradrag i kursen, hvis du sælger. Om der er tillæg/fradrag og størrelsen heraf afhænger imid­ler­tid af den handelsform, du benytter. Oplysninger om kurtage og eventuelle andre gebyrer fremgår tydeligt fremgå af hver enkel fondsnota. Andelskassens kurtagesatser ajourføres løbende i henhold til markedsforholdene. Information om de til enhver tid gældende satser kan fås ved henvendelse i andelskassen eller ved opslag i vores prisbog.

Webbank

Andelskassen tilbyder p.t. ikke handel via Webbank.

Afvikling af fondshandler

Ved afvikling forstås betaling for og levering af handlede værdipapirer.

Afviklingsdagen er – når intet andet er aftalt – tredje børsdag efter handelsdagen for værdipapirer noteret på ”OMX Den Nordiske Børs København”, og tre bankdage efter handelsdagen for unoter­ede værdipapirer.

Afviklingsdagen for en handel med et værdipapir er samtidig valørdag/rentedato.

For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som du kan få oplyst på forespørgsel.

Ved dit køb er andelskassens levering af værdipapirer betinget af, at andelskassen modtager endelig betaling af afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Ved dit salg af værdipapirer er instituttets betaling af afregningsbeløbet betinget af, at andelskassen får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. For købte værdipapirer regi­streret i værdipapircentralen gælder den begrænsning, at der først skal dis­poneres over disse på den tilhørende VP-konto den anden bankdag efter afviklingsdagen. Værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i kundens depot senest børs­dagen før afviklingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret rettigheder over de værdi­papirer, der strider mod salget – f.eks. pantsætning eller købte værdipapirer, der end­nu ikke er til kundens disposition. Hvis en handel ikke kan afvikles på afviklingsdagen pga., at du ikke kan betale eller levere, er du erstatningsansvarlig efter dansk rets al­mindelige regler. Ved handler, der gennemføres i kommis­sion, bærer du risikoen for, at den part, som andelskassen har handlet med, kan betale eller levere. Der skal endvidere henvises til andelskassens betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Limiterede ordrer

Kan en limiteret ordre, der vedrører aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ikke under gældende markedsvilkår udføres øjeblikkeligt, vil andelskassen tage skridt til at fremme den hurtigst mulige gennemførelse af ordren ved straks at offent­liggøre den limiterede kundeordre på en måde, der gør oplysningen let tilgængelig for andre markeds­deltagere, med­mindre du udtrykkeligt bestemmer andet.

Fondsnota/bekræftelser

Når andelskassen på dine vegne har udført en ordre, som ikke er udført i forbindelse med porte­føljepleje, vil andelskassen hurtigst muligt give dig de væsentligste oplysninger om udførelsen. I den forbindelse forbeholder andelskassen sig ret til at give oplysninger ved brug af standard­koder.

Hvis du er kategoriseret som detailkunde, vil andelskassen sende dig en afregningsnota senest den første hverdag efter udførelsen, eller hvis andelskassen modtager bekræftelsen fra tredje­mand, senest den første hverdag efter modtagelsen af bekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis af­regningsnotaen indeholder de samme oplysninger som en afregningsnota, der straks sendes til dig af tredjemand. Ved handel med obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom forbeholder andelskassen sig ret til at sende de væsentlige op­lys­ninger om udførelsen og afregningsnotaen sammen med de øvrige oplysninger, dog senest én måned efter handlens gennemførelse. I for­bindelse med handel med pantebreve fremsendes afregningsnotaen hurtigst muligt efter tinglysning. Hvis andelskassen modtager ordrer fra en detailkunde i forbindelse med andele i kollektive inve­steringsforeninger omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kol­lek­tive investeringsordninger m.v. og andele i andre institutter for kollektiv investering, der udføres periodisk, vil andelskassen enten sende dig afregningsnotaer, eller give dig oplysninger om ordrens udførelse mindst hver sjette måned.

For så vidt angår mere specielle, finansielle instrumenter som pantebreve og derivater, vil oplys­ning­erne blive givet i det omfang, det er muligt og relevant og under hensyntagen til markeds­kutymen og de forhold, som disse finansielle instrumenter handles under.

Andelskassen vil på anmodning fra dig tillige give oplysninger om ordrens status.

Andelskassen vil angive handelsstedet på din fondsnota, hvis dette er muligt og relevant. I situa­tioner, hvor andelskassen ikke har mulighed for at angive oplysninger om tidspunkt og handelssted, idet andelskassen ikke har modtaget op­lys­ninger fra tredjemand, vil andelskassen undlade at give oplys­ning herom. Handelsstedet angives ved den unikke identifikation af et reguleret marked, en multilateral handelsfacilitet eller en værdipapirhandler, som systematisk internaliserer. I andre tilfælde angives handels­stedet som OTC. Det vil være tilfældet, når en ordre helt eller delvist udføres via andelskassens eget system og med denne som modpart. Ligeledes anvendes koden OTC i situationer, hvor andelskassen anvender en anden værdipapirhandler til at udføre handlen via dennes system og med denne som modpart, men hvor der ikke er tale om videreformidling, idet andelskassen påtager sig en ”best execution” forpligtelse. Ved videreformidling af en kundes ordre fra andelskassen til en anden værdipapirhandler afhænger angivelsen af handelssted på afregnings­notaen af, hvordan denne anden værdipapirhandler udfører ordren. Det handelssted som angives ved videreformidling er det, hvor ordren rent faktisk udføres som sidste led i handelskæden.

Indsigelse vedrørende fondsnota/bekræftelser m.m.

Eventuelle indsigelser mod indholdet af din fondsnota skal fremsættes straks efter modtagelsen, og du bør omgående underrette os, hvis fondsnotaen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i denne forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at andelskassen ikke kan stilles til ansvar for en eventuel skade, som kunne være undgået/minimeret, hvis du havde henvendt dig i tide.

Periodisk oversigt ved porteføljepleje

Når andelskassen udøver porteføljepleje, vil andelskassen give dig periodiske oversigter om porteføljeplejen, med mindre sådanne oversigter gives af tredjemand. Du kan endvidere yderligere vælge at modtage de væsentligste oplysninger om gennemførte handler efter hver handel på det tids­punkt, hvor andelskassen udfører handlen.

Ved udøvelse af porteføljepleje for en detailkunde vil den periodiske oversigt indeholde følgende oplysninger, når det er relevant:

1) En redegørelse for indholdet og værdiansættelsen af porteføljen, herunder nærmere enkelt­heder om hvert enkelt finansielt instrument, dets markedskurs eller dagskurs, hvis markeds­kursen ikke er tilgængelig, og kontantsaldoen ved begyndelsen og udgangen af perioden samt porteføljens resultat for perioden.

2) Gebyrernes samlede størrelse i perioden med angivelse af fordelingen af, som minimum, gebyrerne for porteføljepleje og de samlede udgifter til udførelsen af ordrerne og meddelelse om, at der på anmodning kan gives en mere detaljeret opdeling.

3) En sammenligning af resultatet i den periode, som den periodiske oversigt dækker med det benchmark for investeringsresultatet, som andelskassen og kunden eventuelt er enedes om.

4) De samlede udbytter, renter og andre indbetalinger, der i perioden er tilflydt din portefølje.

5) Oplysninger om anden erhvervsmæssig udvikling, der medfører rettigheder vedrørende finansielle instrumenter i porteføljen.

For detailkunder vil oversigten blive givet hver sjette måned. På anmodning vil andelskassen dog give detailkunder periodiske overstiger hver tredje måned. Hvis aftalen mellem andelskassen og en detailkunde om porteføljepleje muliggør en gearet portefølje, vil andelskassen give kunden periodiske oversigter mindst én gang om måneden.

For detailkunder der har valgt at modtage oplysninger efter hver handel, giver andelskassen over­sigten mindst hver tolvte måned. For trans­aktioner i værdipapirer, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-10, i lov om værdipapirhandel m.v., vil den periodiske oversigt dog blive givet hver sjette måned.

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med handel af værdipapirer indsamler og behandler andelskassen personoplys­ninger, der er nødvendige for at kunne gen­nem­føre den enkelte handel eller yde investerings­råd­givning.

Optagelse af telefonsamtaler

For at betjene dig korrekt kan andelskassen optage telefonsamtaler om handel med finansielle instrumenter på bånd. Optagelserne vil kunne anvendes som bevis for, hvad der er aftalt mellem dig og andelskassen.

Andelskassens videregivelse af kundeoplysninger

I forbindelse med opfyldelse af din ordre kan der i nødvendigt omfang blive tale om at videregive oplysninger til andelskassens agent, der ligeledes er underlagt tavshedspligt. Der kan også blive tale om, at oplysninger i forbindelse med en handel skal videregives til offentlige myndigheder i hen­hold til særlige lovkrav.

Annullering af fejlhandler

Andelskassen forbeholder sig ret til at annullere allerede indgåede handler, såfremt det relevante handelssted beslutter, at der er tale om fejlhandel. Ved fejlhandel forstås handler, hvor der i for­bindelse med tilvejebringelsen, afsætningen eller prisfastsættelsen på det relevante handelssted har været tale om en fejl, og hvor modparten reklamerer straks.

Beslutter det relevante handelssted at annullere en handel, tilbagefører andelskassen relevante instrumenter og midler til parterne. Annul­leres din handel, vil du hurtigst muligt få besked fra andelskassen. Hvis ordren ønskes gennemført på ny, skal andelskassen kontaktes.

Ansvarsbegrænsning

Andelskassen påtager sig intet ansvar for den eventuelle skade, som en udenlandsk eller dansk agent måtte være skyld i, i forbindelse med udførelsen af en opgave for instituttet. Tilsvarende gælder skade, der skyldes en børs, clearing-/værdipapircentral eller lignende institutter.

Lovvalg

Eventuelle retstvister mellem dig og instituttet afgøres efter dansk ret.

Ændringer til disse betingelser

Andelskassen forbeholder sig ret til med virkning for fremtidige handler at ændre disse beting­elser for handel med værdipapirer uden varsel, hvis ændring­en er til fordel for dig og med 3 måneders varsel, hvis ændringen ikke er til fordel for dig. Du får oplysning om ændringer ved brev, ved annoncering i dagspressen, eller når andelskassen udsender den første depotoversigt efter annoncering. Har du Netbank, kan orientering ske pr. e-mail. I andelskassen kan du få ud­leveret opdaterede betingelser for handel med værdipapirer, ligesom de er tilgænge­lige på andelskassens hjemmeside. Hvis det er hensigtsmæssigt, på baggrund af den måde forretningerne mellem andelskassen og dig udføres på, kan andelskassen opdatere disse betingelser for handel med værdipapirer ved at henvise til andelskassens hjemmeside.

Andre regler der gælder

Ud over nærværende betingelser for handel med værdipapirer henvises til andelskassens beting­elser for op­bevaring af værdipapirer i depot og instituttets almindelige forretningsbetingelser, der begge gælder medmindre disse måtte være fraveget i nær­værende betingelser.

Andelskassens erstatningsansvar

Andelskassen er erstatningsansvarligt, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er andelskassen ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

 • Nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er andelskassen selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne
 • Svigt i andelskassens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltnings­akter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (her­under computervirus og -hacking)
 • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af andelskassen selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af andelskassen
 • Andre omstændigheder, som er uden for andelskassens kontrol.

Andelskassens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

 • Andelskassen burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller over­vundet årsagen til tabet
 • Lovgivningen under alle omstændigheder gøre andelskassen ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Gældende fra 10. november 2014 for både eksisterende og nye kunder