Skatteregler for unoterede aktier

Skattemæssige definitioner:

Børsnoterede aktier:

  • Noteret på Fondsbørsen
  • Noteret på Fondsbørs i EU eller EØS
  • Noteret på børs der er medlem af World Federation of Exchanges
  • Handlet på GXG Markets Official List

Unoterede aktier:

  • Aktier på OTC-listen
  • Handlet på en alternativ handelsplads.

Skatteregler for personer

Både for børsnoterede og unoterede aktier gælder for personer at: Gevinst og tab skal opgøres efter gennemsnitsmetoden. Gennemsnitsmetoden betyder, at gevinsten skal opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte aktier og den gennemsnitlige købesum for samtlige aktier i hvert selskab.

Positiv aktieindkomst beskattes med 28% for beløb op til kr. 48.300 og med 42% af beløb derover. Der må overføres mellem ægtefæller. Den laveste sats reduceres til 27% fra 2012.

For børsnoterede aktier gælder, at tab kun kan modregnes i gevinst på børsnoterede aktier og modtaget udbytter fra børsnoterede selskaber.

For unoterede aktier gælder, at tab kan modregnes i aktieindkomst fra såvel børsnoterede som unoterede aktier. Bliver aktieindkomsten negativ, bliver skatteværdien af tabet fratrukket i øvrige skatter. Dette gælder uanset ejertid.

Skatteregler for selskaber

For selskaber er der ved den seneste skattereform sket væsentligt ændringer.

Her anføres alene hovedreglerne for portefølje-aktier (aktier med en ejerandel på under 10%).

Beskatningen omfatter aktier optaget til handel på et reguleret marked. Øvrige aktier er at betragte som unoterede aktier.

Som hovedregel gælder at såvel udbytte som avance på aktier er skattepligtige uanset ejer tid.

Beskatningen sker efter principper om lagerbeskatning.

Ved starten af indkomståret 2010 er der opgjort en nettotabskonto som udgøres af den samlede skattemæssige anskaffelsessum fratrukket handelsværdien ved starten af indkomståret 2010. I denne saldo fragår årets lagerbeskatning og eventuelle avancer.

For unoterede aktier gælder at det er muligt at vælge realisationsprincippet.

Beskrivelsen er ikke nødvendigvis fuldstændig og kan på ingen måde erstatte en konkret rådgivning, hvorfor potentielle investorer opfordres til at konsultere deres rådgiver, så de skat­temæssige og pensionsmæssige aspekter kan sammenholdes med investors individuelle situation.

Ovenstående gælder efter 1. januar 2010. Siden er ajourført maj 2015.