Regler og vilkår for opbevaring af værdipapirer

Persondatapolitik

Generelt

Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i andelskassen indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder den service, der er forbundet med opbevaringen. Såfremt andelskassen har et 100 procent-ejet datterselskab A/S, gælder reglerne også for dette. Hvor ikke andet er fastsat, omfatter betegn­elsen “andelskassen” og “vi” også et eventuelt 100 procent-ejet datterselskab A/S.

Andelskassens almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af ethvert kundeforhold, kommer til anvendelse ved ethvert mellemværende mellem os og vores kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne eller fastsat af andelskassen.

Oprettelse af depot

Ved oprettelse af et depot skal vi have oplysning om dit (depothaverens) navn, adresse samt CPR-nr. eller cvr-nr. (skal dokumenteres). Vi skal endvidere have underskriftsprøve fra dig samt fra eventuelle dispositions- eller tegnings­beret­tigede. Depotejere med en særlig ejerstruktur – f.eks. foreninger, fonde o.l. – skal forevise yderligere dokumentation i form af vedtægter m.v. Navne- og adresseændringer samt ændring af eventuelle dispositions- eller tegningsberettigede skal straks skriftligt meddeles os. Der skal tillige føres en konto i andelskassen, hvorpå indtægter fra depotet kan ind­sættes, og hvorfra depotgebyrer m.v. kan hæves, samt hvor nettobeløb ved køb/salg af værdipapirer kan hæves/­indsættes.

Opbevaring og ansvar

Vi hæfter for skade på deponerede værdipapirer, såfremt vi har forsømt at opbevare papirerne forsvarligt.

Ved indlevering til opbevaring påser vi ikke adkomstmangler ved og ægtheden af værdipapirerne.

Andelskassens erstatningsansvar

Andelskassen er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er andelskassen ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

 • Nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er andelskassen selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne
 • Svigt i andelskassens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, natur­kata­strofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking)
 • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af andelskassen selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af andelskassen
 • Andre omstændigheder, som er uden for andelskassens kontrol

Andelskassens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

 • Andelskassen burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller over­vundet årsagen til tabet
 • Lovgivningen under alle omstændigheder gør andelskassen ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet

Samledepot

Vi kan vælge at opbevare dine værdipapirer i et samledepot. Det vil sige et depot, hvor flere kunders værdipapirer er registreret i andelskassens eller andelskassens forretningsforbindelse navn med oplysning om, at værdipapirerne tilhører andelskassens forretningsforbindelses kunder.

Vi er legitimeret og bemyndiget til at disponere på dine vegne over dine værdipapirer i samledepoter. Vi kan i fornødent omfang overdrage bemyndigelsen til den forretningsforbindelse, som andelskassen har valgt.

Ifølge lov om finansiel virksomhed kan en kunde i tilfælde af andelskassens betalingsstandsning, konkurs eller lign­ende tage sine værdipapirer ud af et samledepot på grundlag af vores registrering om ejerforholdet, hvis der ikke inden er opstået tvist om din ejendomsret.

Hvis vores udenlandske forretningsforbindelse kommer under betalingsstandsning, konkurs eller lignende, har vi krav på at udtage værdipapirerne af samledepotet på vegne af de kunder, der har registreret andelskassen som ejer af værdi­papirerne.

Andelskassen kan kun foretage dispositioner over dine værdipapirer i samledepot i overensstemmelse med dine instruk­tioner. Når vi har valgt den udenlandske forretningsforbindelse, påtager vi os ansvaret for dennes soliditet. Vi påtager os også ansvaret for fejl, hvis den udenlandske forretningsforbindelse erkender at have begået en fejl, eller fejlen er fastslået ved endelig dom. I andre tilfælde er vi uden ansvar.

Dækning fra udenlandske garantiordninger, som udbetales til depot-/kontohaver, vil dække samledepotet som helhed og ikke de enkelte ejere registeret i andelskassen.

Investorgarantiordning og tilsyn

Ifølge lov om garantifond for indskydere og investorer dækker Garantifonden i forhold til den enkelte investor et samlet tab på indtil 20.000 euro, som en investor lider, hvis et pengeinstitut mv. ikke kan tilbagelevere værdipapirer, som det opbevarer. De nærmere regler kan fås i pengeinstitut eller ses på: www.garantifonden.dk. Finanstilsynet fører tilsyn med andelskassen.

Forbehold ved indbetalinger

Afkast af værdipapirer mv. indsættes på kontoen med forbehold af, at vi modtager beløbet. Ved manglende betaling til andelskassen er vi berettiget til at tilbageføre de indsatte beløb på din konto.

Depotudskrifter

Hvert år i januar måned udsendes en oversigt, der viser, hvilke værdipapirer der er registreret i depotet pr. 31. december det foregående år og i Værdipapircentralen, samt hvad der er indberettet til skattemyndighederne. Oversigten vil inde­holde oplysninger om samtlige værdipapirer eller midler, som andelskassen opbevarer for dig ved udgangen af året. Hvor det er relevant, vil der desuden fremgå, om dine værdipapirer har været genstand for værdipapirudlån og lignende.

Efter behov kan der mod gebyr bestilles oversigter, der viser den aktuelle beholdning.

Depotgebyr

Vores gebyrer for opbevaring af værdipapirer i depot og for de hermed forbundne arbejdsydelser beregnes til de til en­hver tid gældende priser, som oplyses på forlangende. Vi opkræver depotgebyret halvårligt i juni og december. Gebyret hæves på din konto i andelskassen.

Regler for andre depottyper m.v.

For sikkerhedsdepoter, forvaltningsdepoter, herunder forvaltning af båndlagte midler og midler tilhørende umyndige, medarbejderaktiedepoter, pensionsdepoter og andre depoter, gælder yderligere regler, som oplyses efter anmodning fra dig. De til enhver tid gældende priser fremgår af andelskassens prisbog.

Regler for nytegning fondsaktier, konvertible obligationer og købstilbud

Nytegning

Hvis der i Statstidende eller i landsdækkende hverdagsmorgenaviser indbydes til nytegning af aktier og/eller obliga­tioner, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for de hidtidige aktionærer og/eller obligationsejere, under­retter vi dig herom ved almindeligt brev, såfremt tegningsfristen gør underretning mulig.

Du anmodes om inden for en af andelskassen angivet frist at meddele, hvorvidt:

 • nytegning ønskes foretaget
 • tegningsretterne skal søges solgt
 • supplerende/overskydende tegningsretter skal søges købt/solgt

Såfremt vi ikke inden for den givne frist har modtaget din instruktion, og/eller du ikke stiller midler til rådighed for teg­ning, er vi berettiget til at sælge tegningsretterne bedst muligt for din regning. Vi påtager os dog intet ansvar for, at et even­tuelt salg kan gennemføres.

Hvis værdien af tegningsretterne er mindre end omkostningerne ved eventuelt salg, kan vi undlade at sælge dem.

Ikke benyttede tegningsretter, der er registreret i Værdipapircentralen, vil efter tegningsperioden blive slettet af Værdi­papir­centralen uden meddelelse til dig.

Fondsaktier

Hvis det i Statstidende eller landsdækkende hverdagsmorgenaviser offentliggøres, at der udstedes fondsaktier, under­retter vi dig herom ved almindeligt brev.

Du anmodes om inden for en af os angivet frist at meddele, hvorvidt:

 • fondsaktierne ønskes hjemtaget
 • aktieretterne skal søges solgt
 • supplerende/overskydende aktieretter skal søges købt/solgt

Såfremt vi ikke inden for den givne frist har modtaget din instruktion, og/eller du ikke stiller midler til rådighed for ind­køb af aktieretter, hjemtager vi størst muligt antal fondsaktier og er berettiget til at sælge eventuelle overskydende aktie­retter bedst muligt for din regning. Vi påtager os dog intet ansvar for, at et eventuelt salg kan gennemføres.

Hvis værdien af aktieretterne er mindre end omkostningerne ved eventuelt salg, kan vi undlade at sælge dem.

Ikke benyttede aktieretter, der er registreret i Værdipapircentralen, vil efter tegningsperioden blive slettet af Værdipapir­centralen uden meddelelse til dig.

Konvertible obligationer

På tidspunktet for konvertering af konvertible obligationer, som offentliggøres i Statstidende, underretter vi dig herom ved almindeligt brev, såfremt konverteringsfristen gør underretning mulig.

Du anmodes om inden for en af os angivet frist at meddele, hvorvidt:

 • de konvertible obligationer ønskes konverteret til aktier
 • de konvertible obligationer skal inkasseres ved forfald

Såfremt vi ikke inden for den givne frist har modtaget din instruktion, er vi berettiget til for din regning og risiko at vælge den af ovennævnte muligheder, der efter vores skøn er mest fordelagtig for dig.

Købstilbud

Vi orienterer dig skriftligt om fremsatte købstilbud, hvis tidsfrister m.v. gør det muligt. Vi er ikke ansvarlige over for dig, såfremt du ikke benytter dig af det fastsatte købstilbud inden for den fastsatte frist.

Særlige regler for værdipapirer registreret i Værdipapircentralen

For obligationer, aktier og andre fondsaktiver, der er registreret i Værdipapircentralen, gælder følgende betingelser:

Registrering i Værdipapircentralen

I Værdipapircentralen registreres udstedelse og omsætning af danske obligationer, danske aktier og andre fondsaktiver, der er godkendt til registrering af Finanstilsynet samt rettigheder over disse. Registreringen sker på en konto/depot i Værdipapircentralen (en VP-konto), som kan være et samledepot.

Ændringsmeddelelser

Såfremt intet andet er aftalt, udsendes der ved ændringer i det registrerede på VP-kontoen meddelelse efter gældende regler. Du har mulighed for at fravælge meddelelserne efter de gældende regler. Der beregnes sædvanligt gebyr for ud­sendelse af ændringsmeddelelser. Ved fravalg vil der ske reduktion af gebyrberegningen.

Renter

På forfaldsdagen vil renter af obligationer blive indsat på kontoen tilknyttet depotet. Hvis intet andet er aftalt, fremsendes meddelelse om rentebeløbet.

Udtrækning

Efter udtrækning af obligationer vil meddelelse om eventuelle udtrukne beløb blive sendt til dig og eventuelle andre berettigede, medmindre andet er aftalt. På forfaldsdagen indsættes udtrækningsbeløbet på kontoen tilknyttet depotet.

Udbytte

På fjerde børsdag efter generalforsamlingen vil udbytte af aktier og investeringsforeningsandele, eventuelt med fradrag af udbytteskat, blive indsat på kontoen tilknyttet depotet.

Udenlandske værdipapirer registreret i Værdipapircentralen

Afkast fra udenlandske værdipapirer registreret i Værdipapircentralen anvises fra Værdipapircentralen i danske kroner til andelskassens konti. Vi indsætter afkastet på din konto.

Udenlandske obligationer registreret i Værdipapircentralen kan ikke navnenoteres, uanset at obligationen i dens oprinde­lige form kan navnenoteres i hjemlandet.

Anmeldelser og dispositioner over værdipapirer

Køb og salg, anmeldelse af rettigheder og andre dispositioner over obligationer, aktier m.v. sker på din anmodning gennem os og kan ske gennem samtlige af vores afdelinger. Vi sørger for, at ændringen bliver registreret på VP-kontoen. Ved dit køb tages forbehold for rettidig betaling.

Dokumentation for anmeldelse

Ved enhver anmodning om at vi skal foretage en registrering på VP-kontoen, kan vi kræve dokumentation for:

 • at anmeldelsen kommer fra rette vedkommende
 • at dispositionen kan registreres
 • at rettigheden består

Forinden indrapportering til Værdipapircentralen foretager vi en prøvelse af de anmeldte rettigheder og kan kræve, at andre nødvendige oplysninger foreligger, for at registrering kan ske, ellers kan anmeldelsen afvises. Hvis det sker, får du begrundelsen for afvisningen, samt oplysninger om adgang til klage til Klagenævnet for værdipapircentraler

På begæring får du udleveret en skriftlig bekræftelse med angivelse af det tidspunkt, hvorpå anmeldelsen er modtaget.

Tidspunktet for anmeldelsens virkning

Ved anmeldelse om registrering på VP-kontoen får registreringen retsvirkning fra tidspunktet for anmeldelsens endelige prøvelse i Værdipapircentralen. (Prøvelsen er en kontrol af anmeldelsens formelle gyldighed).

Vi skal have modtaget anmeldelsen inden for den sædvanlige åbningstid i afdelingen, hvor VP-kontoen føres.

Indgivelse af anmeldelse kan ske på følgende måder:

 • ved anmelders personlige henvendelse i andelskassen
 • pr. brevpost
 • pr. telefon, telegram, telex, telefax, datakommunikation eller anden teknisk meddelelsesform

Anmeldelse indgivet pr. telefon, telegram, telex, datakommunikation eller anden teknisk meddelelsesform skal bekræftes pr. brevpost fremsendt samme dag. Ordlyden i den første anmeldelse er gældende.

Notering på navn

Begæring om notering af navn på aktier m.v. indgives til os, og vi anmelder begæringen over for Værdipapircentralen. På din begæring bekræfter vi skriftligt, at anmodning om navnenotering er registreret på kontoen samt datoen herfor.

Når et selskabs aktier skifter status til/fra at være navneaktier, kan vi foretage den fornødne registrering, såfremt intet andet er aftalt.

Hverken danske eller udenlandske obligationer kan noteres på navn.

For aktier, beviser i investeringsforeninger og lignende gælder, at det udstedende selskab i sine vedtægter kan bestem­me, om de udstedte værdipapirer skal udstedes på navn (navnepapirer) eller i ihændehavere (ihændehaverpapirer).

Selskaber, der har udstedt navnepapirer, har ofte i deres vedtægter en bestemmelse om, at stemmeret på selskabets generalforsamling er betinget af, at aktionærens aktier har været noteret i selskabets aktiebog i et nærmere angivet tidsrum forud for generalforsamlingen.

Deponering af navneaktier

Ved deponering af navneaktier m.v. vil anmodning om navnenotering blive registreret, medmindre du begærer andet. Ved salg af navneaktier m.v. er vi bemyndiget til at foranledige aktierne afnoteret.

Deponering af ihændehaveraktier

Ved deponering af ihændehaveraktier m.v. vil anmodning om navnenotering kun blive registreret, hvis du begærer det. Ved salg af navneaktier m.v. er vi bemyndiget til at foranledige aktierne afnoteret.

Registreringsophør i Værdipapircentralen

Når et fondsaktiv ikke længere registreres i Værdipapircentralen, vil meddelelse herom blive sendt til dig og eventuelle rettighedshavere. Meddelelsen indeholder så vidt muligt oplysninger om baggrunden for ophøret samt om en eventuel udbetaling af beløb i form af dividende eller tilbagebetaling af indbetalte beløb og lignende, eller helt eller delvist vederlag i fondsaktiver udstedt af den fortsættende udsteder eller tilsvarende. Meddelelsen gives af Værdipapircentralen eller os efter aftale med Værdipapircentralen.

Klage

Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder over obligationer, aktier m.v. eller vores afvisning af en anmeldelse skal indgives skriftligt til:

Klagenævnet for Værdipapircentraler, Helgeshøj Alle 61, 2630 Tåstrup, senest 6 uger efter, at registreringen i værdipapircentralen er sket. Klageafdelingen kan i særlige tilfælde behandle klager, der indgives efter udløbet af ovennævnte klagefrist. Samtidig med indsendelsen af klagen skal der betales en klageafgift.

Erstatning

En dansk værdipapircentral er erstatningspligtig for tab, der skyldes fejl i forbindelse med registrering, ændring eller sletning af rettigheder på depoter i den pågældende værdipapircentral eller udbetalinger herfra, selvom fejlen er hændelig. Kan fejlen henføres til andelskassen, er vi erstatningspligtige, selvom fejlen er hændelig.

Den samlede erstatning for tab, der skyldes den samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr.   Hvis et dansk depotførende institut ikke selv kan betale, hæfter de øvrige danske depotførende institutter for det manglende beløb, dog maksimalt 500 mio. kr.

Lovgivning

De nærmere regler om obligationer, aktier m.v. registreret i Værdipapircentralen, herunder om betingelserne for og retsvirkningerne af registrering, fremgår af lov om værdipapirhandel m.v. og de tilhørende bekendtgørelser samt lov om finansiel virksomhed.

Regler for værdipapirer, der ikke registreres i Værdipapircentralen

Obligationer, herunder præmieobligationer

Vi efterser obligationer for udtrækning eller opsigelse, hvis bekendtgørelsen herom finder sted i Statstidende eller de officielle trækningslister. Vi efterser præmieobligationer for gevinster i de officielle trækningslister. Udtrukne obliga­tioner, gevinster og rentekuponer inkasseres ved forfald.

Aktier

Vi inkasserer udbyttekuponer fra deponerede aktier, såfremt tid og sted for indløsning af udbyttekuponerne offentlig­gøres i Statstidende eller i landsdækkende hverdagsmorgenaviser. Med hensyn til nytegning, fondsaktier samt konver­tible obligationer henvises til foranstående bestemmelser. Efter særskilt aftale påtager vi os at få værdipapirer, der ikke er registreret i Værdipapircentralen, noteret på navn eller ihændehaver.

Registrering i Værdipapircentralen

Når en udsteder af fondsaktiver, der ikke noteres på Københavns Fondsbørs, eller en udsteder af udenlandske fondsaktiver får tilladelse til registrering af disse i Værdipapircentralen, sørger vi for registrering af de deponerede fondsaktiver, uden forhåndsmeddelelse til Dem, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

Interimsbeviser m.v.

Vi ombytter interimsbeviser m.v. med aktier eller obligationer og taloner med nye kuponark.

Pantebreve m.v.

Vi modtager pantebreve m.v. til opbevaring i depot, såfremt du oplyser debitors navn, adresse, CPR-nr. eller cvr-nr. samt pantebrevets aktuelle restgæld.

For pantebreve, gældsbreve og lignende påtager vi os, medmindre andet er aftalt: At underrette debitor om deponeringen, såfremt debitor har en adresse her i landet.

Og at modtage fastsatte ydelser fra debitor til indsættelse på din konto. Vi er på dine vegne tilmeldt “Pengeinstitutternes BetalingsSystemer” som kreditor, hvorfor betalinger af pantebrevsydelser m.v. som betales gennem dette automatiske betalingssystem, er undergivet de for systemet til enhver tid gældende regler. Reglerne udleveres til dig på forlangende at underrette dig, når ydelser er betalt at modtage eventuelle ejerskifteafdrag og lignende samt underrette dig herom. Sådanne beløb modtages med forbehold af ejers godkendelse og uden ansvar for os at afsende påkravsmeddelelse iht. tinglysningslovens § 42a til debitor, såfremt denne har adresse her i landet.

Gældende pr. 10.11.2014