1. BAGGRUND

1.1 Finansiel Stabilitet har den 13. september 2018 truffet beslutning nr. 1 (“Beslutning Nr. 1”) om afvikling af Københavns Andelskasse under kontrol, CVR nr. 82112219, Gammeltorv 4, 2., 1457 København K (“Instituttet”) i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder (“RAL”), hvorved Finansiel Stabilitet besluttede at udøve kontrol over Instituttet og udskifte bestyrelse og direktion. Der henvises til baggrunden for gennemførsel af afviklingen af Instituttet i Beslutning Nr. 1.

 

2. YDERLIGERE VURDERINGER

2.1 Finansiel Stabilitet har vurderet følgende i tillæg til overvejelserne anført i Beslutning Nr. 1:
a) at den midlertidige værdiansættelse af Instituttets aktiver og passiver, som Finansiel Stabilitet har udarbejdet i medfør af RAL § 7 indebærer, at det er nødvendigt at annullere andelskapitalen, at nedskrive relevante kapitalinstrumenter samt at gennemføre bail-in til tabsabsorbering på alle efterstillede og visse ikke-efterstillede forpligtelser; b) at ejerskabet til Instituttet skal overgå til Broinstitut II A/S (“Broinstituttet”), som er et broinstitut ejet af Afviklingsformuen ved Finansiel Stabilitet i medfør af RAL § 21, og at dette vil give Finansiel Stabilitet mulighed for at videreføre driften af Instituttet med henblik på at gennemføre en kontrolleret afvikling, herunder eventuelt sælge dele af Instituttet; og c) at ændring af visse kontrakter, som Instituttet er part i, kan være nødvendigt for at gennemføre nævnte foranstaltninger.

 

3. BESLUTNING

3.1 Baseret på ovenstående vurderinger og vurderingerne i Beslutning Nr. 1 beslutter Finansiel Stabilitet:
a) at andelskapitalen i Instituttet annulleres efter RAL § 44, hvilket indebærer, at de eksisterende andelshaveres andelskapital annulleres, og andelshaverne ophører med at være andelshavere i Instituttet med effekt fra den 13. september 2018; b) at alle Instituttets relevante kapitalinstrumenter nedskrives til 0 efter RAL §§ 17 og 18; c) at Broinstituttet indskyder ny andelskapital i Instituttet og dermed overtager ejerskabet til Instituttet; d) at der foretages bail-in til tabsabsorbering efter RAL § 24 af alle Instituttets øvrige efterstillede forpligtelser, således at sådanne forpligtelser nedskrives til 0; e) at der foretages bail-in til tabsabsorbering efter RAL § 24 af alle Instituttets forpligtelser, der opfylder betingelserne i RAL § 13, stk. 3, således at sådanne forpligtelser nedskrives til 0; f) at der foretages bail-in til tabsabsorbering efter RAL § 24 af alle Instituttets forpligtelser, der ville udgøre forpligtelser efter konkurslovens § 97, bortset fra forpligtelser, der er undtaget fra bail-in i medfør af RAL § 25, således at sådanne forpligtelser nedskrives til 0g) at der foretages bail-in til tabsabsorbering efter RAL § 24 af alle Instituttets forpligtelser i relation til indskud fra fysiske personer, mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder, der på grund af beløbsmaksimeringen i §§ 9 og 10 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning ikke dækkes af Garantiformuen, således at sådanne forpligtelser nedskrives til 0; og h) at Finansiel Stabilitet kan ophæve og ændre i Instituttets kontrakter i overensstemmelse med RAL § 30.

3.2 Beslutningerne i afsnit 3.1 om nedskrivning af relevante kapitalinstrumenter og nedskrivning af forpligtelser ved bail-in er baseret på den midlertidige værdiansættelse og træder i kraft og er bindende med virkning fra den 13. september 2018 kl. 20.00. Hvor nedskrivning af forpligtelser kræver registrering i systemer mv., gennemføres registreringen på de relevante forpligtelser så snart, det er muligt.

3.3 Garantiformuen betaler til afviklingen af Instituttet i overensstemmelse med § 2 a i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

3.4 I forlængelse af denne beslutning vedtager bestyrelsen i Instituttet en kapitalforhøjelse i Instituttet, hvorved Broinstituttet bliver eneste andelshaver i Instituttet.

 

4. OFFENTLIGGØRELSE M.M.

4.1 I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (“BRRD”) artikel 83, stk. 2, sendes denne beslutning til Instituttet, Finanstilsynet, Danmarks Nationalbank, Erhvervsministeriet, Det Systemiske Risikoråd, ESRB, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, ESMA, Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) (EIOPA), EBA og systemansvarlige (hvis relevant).

4.2 Denne beslutning offentliggøres i overensstemmelse med RAL § 50 og BRRD artikel 83, stk. 4.

4.3 Finansiel Stabilitet giver hurtigst muligt individuel meddelelse efter § 16 i bekendtgørelse om afviklingsforanstaltninger til ejere og kreditorer, hvis krav er nedskrevet som led i afviklingen af Instituttet. Finansiel Stabilitet giver inden for rimelig tid individuel meddelelse efter § 27 i bekendtgørelse om afviklingsforanstaltninger til de berørte kreditorer og andre aftaleparter om ophævelse eller ændring af vilkår i kontrakter.

Den 13. september 2018

Finansiel Stabilitet
Henrik Bjerre-Nielsen