1. BAGGRUND

1.1 Denne beslutning vedrører afviklingen af Københavns Andelskasse, CVR nr. 82112219, Gammeltorv 4, 2., 1457 København K (“Instituttet”) i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder (“RAL”), som gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (“BRRD”).

1.2 Finanstilsynet har den 13. september 2018 efter høring af Finansiel Stabilitet meddelt Finansiel Stabilitet, at Instituttet er forventeligt nødlidende, jf. § 224 a, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet har den 13. september 2018 meddelt Finansiel Stabilitet, at der ikke inden for en passende tidshorisont er udsigt til, at andre tiltag vil kunne forhindre, at Instituttet må afvikles.

 

2. BESLUTNING

2.1 Finansiel Stabilitet har besluttet følgende baseret på nedenstående vurderinger:
a) at Finansiel Stabilitet udøver kontrol med Instituttet efter RAL § 15 fra den 13. september 2018 kl. 20.00 ved at overtage de beføjelser, der er tillagt Instituttets bestyrelse og andelshavere; og b) at direktionen og bestyrelsen i Instituttet afsættes, og at Finansiel Stabilitet udpeger Henrik Bjerre-Nielsen, Marianne Simonsen og Lise Gronø som nye bestyrelsesmedlemmer i Instituttet og Jens Verner Andersen som ny direktør for Instituttet.

 

3. VURDERINGER

3.1 Finansiel Stabilitet har vurderet følgende som grundlag for denne beslutning:
a) at Finanstilsynet har informeret Finansiel Stabilitet om, at Instituttet er forventeligt nødlidende, og at der ikke inden for en passende tidshorisont er udsigt til, at andre tiltag vil kunne forhindre, at Instituttet må afvikles; b) at betingelserne for afvikling af Instituttet i RAL § 4, stk. 1, er opfyldt, herunder at offentlighedens interesse nødvendiggør afvikling efter RAL under hensyntagen til afviklingsmålene i RAL § 5, idet afvikling vil opretholde kritiske funktioner og beskytte indskydere og kunders midler, og at en konkursbehandling ikke vil opfylde disse afviklingsmål; og c) at principperne for afvikling, som bl.a. fremgår af RAL § 12, stk. 4, herunder (i) at tab bæres af kreditorerne i overensstemmelse med konkursordenen, (ii) at bestyrelsen og direktion i Instituttet som udgangspunkt udskiftes, (iii) at kreditorer i samme klasse behandles ens, medmindre andet er fastsat i RAL, og (iv) at ingen kreditor påføres større tab, end kreditoren ville være blevet påført, hvis Instituttet var taget under konkursbehandling.

SAGSNR. 1048956 KLP/KLP DOK. NR. 52795805-5 SIDE 2

4. OFFENTLIGGØRELSE

4.1 I overensstemmelse med BRRD artikel 83, stk. 2, sendes denne beslutning til Instituttet, Finanstilsynet, Danmarks Nationalbank, Erhvervsministeriet, Det Systemiske Risikoråd, ESRB, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank, ESMA, Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) (EIOPA), EBA og systemansvarlige (hvis relevant).

4.2 Denne beslutning offentliggøres i overensstemmelse med RAL § 50 og BRRD artikel 83, stk. 4.

13. september 2018
Finansiel Stabilitet

Henrik Bjerre-Nielsen