Den 13. september 2018, kl. 20:30 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Københavns Andelskasse under kontrol, CVR-nr. 82112219, på Finansiel Stabilitets hjemsted, Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K.
Dagsordenen var:
1. Valg af dirigent. 2. Valg af revisor. 3. Ændring af §§ 1-3, 5-9, 13-15, 17-18 og 20 samt sletning af §§ 11 og 12 i andelskassens vedtægter.
AD 1. VALG AF DIRIGENT
Det var foreslået, at advokat Kim Rasmussen blev valgt som dirigent.

Forslaget blev vedtaget af Finansiel Stabilitet på vegne af andelshaverne.

Dirigenten konstaterede, at Finansiel Stabilitet var repræsenteret på generalforsamlingen som følge af at have overtaget de beføjelser, der er tillagt andelshaverne i andelskassen, jf. § 15, stk. 1, i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.
AD 2. VALG AF REVISOR
Det var foreslået at vælge Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Weidekampsgade 6, 2300 København S, som andelskassens revisor, således at KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø, fratræder.
Forslaget blev vedtaget af Finansiel Stabilitet på vegne af andelshaverne.
AD 3. ÆNDRING AF §§ 1-3, 5-9, 13-15, 17-18 OG 20 SAMT SLETNING AF §§ 11 OG 12 I ANDELSKASSENS VEDTÆGTER
Det var foreslået, at §§ 1-3, 5-9, 13-15, 17-18 og 20 i andelskassens vedtægter ændres, samt at §§ 11 og 12 slettes i overensstemmelse med bilag 1, hvoraf vedtægtsændringernes fulde ordlyd fremgår, herunder i sammenligning med andelskassens registrerede vedtægter af 16. marts 2017. Ændringerne betyder blandt andet, at:

a) andelskassens binanvn ændres, b) andelskassens formål ændres, c) omsættelighedsbegrænsningen på andelskapitalen udgår, d) reglerne om andelskassens repræsentantskab udgår, e) reglerne om andelskassens bestyrelse ændres, og f) andelskassens tegningsregel ændres.

Forslaget blev vedtaget af Finansiel Stabilitet på vegne af andelshaverne.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer af Finansiel Stabilitet på vegne af andelshaverne.

Finansiel Stabilitet bemyndigede herefter på vegne af andelshaverne enstemmigt og med samtlige stemmer advokat Kim Rasmussen, med fuld substitutionsret, til at (i) anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer, tilføjelser o.l. i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det vedtagne, samt (ii) foretage de nødvendige registreringer i Det Offentlige Ejerregister.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

_______________________
Kim Rasmussen